Điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hệ số K tăng từ 15-30%

Điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT – ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

Quyết định này quy định về hệ số K năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hệ số K là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất do UBND tỉnh Bình Dương quy định.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể; tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy đinh này áp dụng với các trường hợp: Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì áp dụng hệ số K để thực hiện; thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Nguyên tắc xác định giá đất theo hệ số K:

He So K Giá đất Bình Dương 2021

Như vậy, so với quy định trước đây, toàn tỉnh có 1.782 tuyến (đoạn) đường có Hệ số K giữ nguyên và 34 tuyến (đoạn) đường có Hệ số K điều chỉnh tăng.

Quy định cũng bổ sung các nội dung: Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 4,0 đến dưới 6,0 lần thì Hệ số K được tính tăng thêm 5%; thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì Hệ số K được tính tăng thêm 10%; thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì Hệ số K được tính tăng thêm 15%; thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 11,5 lần thì Hệ số K được tính tăng thêm 20%; thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 11,5 đến 13,0 lần thì Hệ số K được tính tăng thêm 25%; thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất trên 13,0 lần thì Hệ số K được tính tăng thêm 30%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *